SmileCam:

Start

Gwarancje

Stroną umowy po stronie sprzedawcy jest firma Andrzej Filipowicz; ul. Radzyńska 10/70;    20-850 Lublin; NIP 712-143-91-12.

 

Zwrot towaru zakupionego na odległość przez Konsumenta
(odstąpienie od umowy) przed 25 grudnia 2014 roku

 1. Klient ma prawo, bez podawania przyczyn, odstąpić od umowy zawartej na odległość (w formie elektronicznej), w ciągu dziesięciu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz.U.Nr 22, poz. 271). W takim przypadku Klient jest zobowiązany przesłać zamówiony towar lub towary w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Andrzej Filipowicz; ul. Radzyńska 10/70; 20-850 Lublin; NIP 712-143-91-12. Zwrot i odstąpienie od umowy w tym trybie dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie.

 2. Nasza firma udziela gwarancji zwrotu towaru lub towarów w terminie 10 dni od daty ich otrzymania, gdy przesłany towar lub towary dotknięte są wadą. Klient jest zobowiązany podać krótki opis wady. W takim przypadku towar lub towary należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony/e przed zniszczeniem, wraz z dowodem sprzedaży na adres: Andrzej Filipowicz; ul. Radzyńska 10/70; 20-850 Lublin; NIP 712-143-91-12. Koszty przesyłki zwracanego towaru lub towarów pokrywa Klient. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, trybie pkt. 1 albo 2 powyżej, pieniądze będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego naszej firmy na rachunek bankowy Klienta.

 3. Gwarancja techniczna udzielana jest zgodnie z postanowieniami producentów które znajdują się przy produktach. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminach nie dłuższych niż 14 dni od daty otrzymania przez nas wadliwego towaru. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu do producenta okres naprawy zostaje przedłużony o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór towaru do i od producenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie w serwisie producenta. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji i uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem będą usuwane bezpłatnie. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć sprzęt do serwisu na własny koszt i w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z serwisu ponosi reklamujący.

 

  Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty i usługi przedstawione w sklepie w ramach ich dostępności, a ceny nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93 ze zmianami).


 

Gwarancją nie są objęte:

 • mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne uszkodzenia spowodowane działaniem siły zewnętrznej (przepięcia, używanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, uszkodzenia spowodowane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza, np. pył, korozja, wilgoć)
 • uszkodzenia powstałe na wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem sprzętu
 • uszkodzenia wynikłe na wskutek: przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie oraz okoliczności za które nie odpowiada ani producent, ani sprzedawca
 • celowe uszkodzenia sprzętu
 • uszkodzenie elementów będących pod napięciem
 • brak czynności konserwacyjnych (utrzymania przewodów i wtyczek w należytej czystości)
 • uszkodzone wtyki, przewody połączeniowe
 • niestosowanie się do innych wymagań producentów

 

Zwrot towaru zakupionego na odległość przez Konsumenta
(odstąpienie od umowy) po 25 grudnia 2014 roku

 1. Klient ma prawo, bez podawania przyczyn, odstąpić od umowy zawartej na odległość, w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) . W takim przypadku Klient jest zobowiązany przesłać zamówiony towar lub towary w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, oraz ewentualnym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Andrzej Filipowicz; ul. Radzyńska 10/70; 20-850 Lublin; NIP 712-143-91-12 .

 2. Nasza firma udziela gwarancji zwrotu towaru lub towarów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania W takim przypadku towar lub towary należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony/e przed zniszczeniem, wraz z dowodem sprzedaży na adres: Andrzej Filipowicz; ul. Radzyńska 10/70; 20-850 Lublin; NIP 712-143-91-12. Koszty przesyłki zwracanego towaru lub towarów pokrywa Klient. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, trybie pkt. 1 albo 2 powyżej, pieniądze będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego naszej firmy na rachunek bankowy Klienta lub w innej obopólnie ustalonej formie.

 3. Gwarancja techniczna udzielana jest zgodnie z postanowieniami producentów które znajdują się przy produktach. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminach nie dłuższych niż 14 dni od daty otrzymania przez nas wadliwego towaru. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu do producenta okres naprawy zostaje przedłużony o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór towaru do i od producenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie w serwisie producenta. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji i uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem będą usuwane bezpłatnie. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć sprzęt do serwisu na własny koszt i w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z serwisu ponosi reklamujący.

 

  Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty i usługi przedstawione w sklepie w ramach ich dostępności, a ceny nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93 ze zmianami).


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia  przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10) zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Gwarancją nie są objęte:

 • mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne uszkodzenia spowodowane działaniem siły zewnętrznej (przepięcia, używanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, uszkodzenia spowodowane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza, np. pył, korozja, wilgoć)
 • uszkodzenia powstałe na wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem sprzętu
 • uszkodzenia wynikłe na wskutek: przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie oraz okoliczności za które nie odpowiada ani producent, ani sprzedawca
 • celowe uszkodzenia sprzętu
 • uszkodzenie elementów będących pod napięciem
 • brak czynności konserwacyjnych (utrzymania przewodów i wtyczek w należytej czystości)
 • uszkodzone wtyki, przewody połączeniowe
 • niestosowanie się do innych wymagań producentów

 


 

Nota Prawna/Regulamin/ Polityka Prywatności